Hu­szonöt éve alakult újjá a Vörösmarty Társaság

Székesfehérvár (bkl) –

Hu­szonöt éve alakult újjá a Vörösmarty Társaság.

Könyvvel, közgyűléssel emlékeztek a jubileumra.

 

Tevékenyen részese a tár­saság a város kulturális életé­nek, s az általuk szervezett szavalóversennyel a gyereke­ket is megszólítják – mondta el köszöntőjében a fehérvári Vörösmarty Társaság csütör­tökön tartott jubileumi köz­gyúlésén Földi Zoltán önkor­mányzati képviselő, a Humán Közszolgálati Szakbizottság elnöke. Az utóbbi évek mun­kájáról Bobory Zoltán szá­molt be, aki 2010 óta áll a társaság élén. A társaság lett a Vár folyóirat kiadója – emelte ki többek között. Fon­tos vállalásuk a határon túli magyar irodalom napjainak évenkénti megrendezése, amelyen az idén először len­gyel irodalmárokat is vendé­gül láttak. Havi rendszeressé­gű a László Zsolt vezette Köl­tőzug, ahol, miként magánál a társaságnál is, várják a fiata­lokat.

 

Bakonyi István irodalom­történész 1995 és 2010 között volt a Vörösmarty Társaság elnöke. Ő a közgyűlésen elő­ször annak a nyirkos, ködös szombat délutánnak az emlé­két idézte fel, amikor a Peli­kán teremben 1988-ban újjáa­lakult a Vörösmarty Társaság. Megemlékezett az azóta már elhunyt Könczöl Imréről, aki első díszelnöke volt a szerve­zetnek, és Jávor Ottóról, aki először elnöke, majd – halálá­ig –tiszteletbeli elnöke volt a társaságnak, és köszöntötte Balsay Istvánt aki – akkor még tanácselnökként – szin­tén ott volt az alakuló ülésen, és jelenlétével a csütörtöki ju­bileumi közgyúlést is meg­tisztelte. Fölelevenítette azt, hogy azután kezdődött meg az alakuló ülés előkészítése, hogy Pál lstvánné megkereste őt a Hazafias Népfronttól. Bár akkor is volt irodalmi élet, s könyvek is jelentek meg helyben, a szervezettség azonban hiányzott – fogalma­zott Bakonyi István. A társa­ság azóta egy sor kötetet je­lentetett meg: Bokros János 1989-es verseskönyve volt az első. Amit aztán – mások mellett – Takács Imre, Bódás János, Bécsy Tamás kötete követett. Keszei Istvántól Ma­gyarországon először a társa­ság jelentetett meg könyvet. A korábbi elnök hangsúlyoz­ta: a társaság sikeresen tudott együttműködni a társintézmé­nyekkel. Végezetül pedig megjegyezte, hogy fontos fel­adat a fiatalítás, hiszen kevés fiatal arcot lát a közgyűlés résztvevői között.Társasávárja tagjai sorába a fiatalokat is.

 

A jubileum alkalmával Vö­rösmarty emlékérmeket is odaítélték. A kitüntetésben a társaság Román Károlyt, Paál Lajost, Péntek Imrétés a már említett Pál Istvánnét részesítette. A 25 éves törzs­tagok oklevelet kaptak, és egy példányt a most megjelent „25 éves a Vörösmarty Társaság" című kötetből. Tibai Ti­bor könyve, melyet a közgyű­lésen mutattak be, az alapos kutatómunkának köszönhető­en széles körűen dokumentál­ja a társaság szerteágazó, ren­dezvényekben, konferenciák­ban, találkozókban, kiállítá­sokban gazdag tevékenységét.