Vajda János-díj

 

Módosított

ADOMÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT

a Vajda János-díj odaítélésére és átadására

 

A Vajda János-díj a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Vörösmarty Társaság közös elhatározásából, a két fél között 2013. március 4-én kötött Együttműködési megállapodás szerint került megalapításra. Ezen dokumentum alapján a felek közös egyetértésben az adományozás szabályait az alábbiak szerint állapítják meg:

 

1. A díj azon költők számára adományozható, akik a.) a pályázati év január 1-jéig betöltötték 18. életévüket, b.) legalább a pályázati év január 1-jétől kezdve Fejér megyei lakosok és ez az állapot még a pályázat lebonyolításának időpontjában is fennáll, c.) a pályázaton részt kívánnak venni és d.) nem esnek a szabályzat 13. pontjában meghatározott díjazási korlátozás alá.

2. A díjra pályázni kizárólag személyesen, a díjat alapítók által, a Költészet Napja alkalmából szervezett megemlékezésen való megjelenéssel és a részvételi szándék kinyilvánításával lehet. Ettől eltérni kizárólag nyomós indokkal (pl. mozgásképtelenség) és a díjat alapítók egybehangzóan méltányoló döntése esetén lehetséges.

3. A megjelent pályázók a díjra egy korábbi, a díjra általuk legméltóbbnak tartott költeményük felolvasásával pályázhatnak, amelynek időtartama nem haladhatja meg a 10 percet. Ennél hosszabb mű esetén a pályázó élhet azzal a jogával, hogy költeményéből az időtartamnak megfelelő részletet vagy részleteket olvasson fel. A pályázatként felolvasandó mű nem lehet korábbi Vajda-pályázaton már felolvasott, netán nyertes alkotás. A korábbi publikációra vonatkozó vagy a költeményt érintő egyéb megkötés nincs.

4. A pályázás két szakaszban történik. Először minden pályázó felolvassa pályaművét, amelyből a jelenlévők közössége szavazás útján állapítja meg a három legjobbnak ítélt művet, majd ezek ismételt felolvasása után döntenek a tárgyévben a díjat kiérdemlő alkotásról. A pályázók felolvasási sorrendjét mindkét fordulóban sorsolás dönti el, amelynek nyilvános lebonyolítása a megemlékezés moderátorának feladata. A kiválasztott verset (a szerző kívánsága szerint, jelenlétében) más személy is fölolvashatja, elmondhatja. A verset a közönség számára kioszthatják az alkotók a költemény elhangzása előtt.

5. Az előadásra kerülő művet a szerző nyomtatott formában, egy példányban köteles leadni a versengés helyszínén legkésőbb a vers elhangzása előtt a rendezvény moderátorának.

6. Nem lehet versenyezni megzenésített formában előadott költeménnyel.

7. A legjobb három pályamű kiválasztása a megemlékezésen jelen lévő minden 14. évét betöltött személy (közönség, pályatársak, közreműködők) szavazatának összegzésével történik, amelynek során minden jelenlévő egy szavazatot adhat le. A szavazatok összeszámlálása a pályatársak közül és a közönség közül önként jelentkező egy-egy fő jelenlétében a megemlékezés moderátorának feladata, aki ezt követően kihirdeti a második fordulóba jutott három költemény szerzőjét.

8. Ha a három legtöbb szavazatot elnyert költemény közül valamelyik nem éri el a Vajda János-díj szellemi értékétől joggal elvárható művészi színvonalt, a díjat alapító két egyesület elnöke vétójoggal élhet. Ebben az esetben ez a mű nem kerül további megmérettetésre, szavazásra.

9. A három legtöbb szavazatot kapott alkotás közül a díjban részesített költemény kiválasztása a 7. pontban leírtak szerint történik, azaz a már versenyben nem lévő pályatársak is leadhatják szavazatukat a továbbjutott művek valamelyikére.

10. A szavazatok összeszámlálása közben az első három alkotó fölolvas 1-1 általa választott Vajda János verset a névadó költészete előtti tisztelgés jegyében.

11. A második szavazás voksainak összeszámlálása is a 7. pontban leírtak szerint történik, majd a tanúsítók hitelesítő kijelentéseit követően a megemlékezés moderátora kihirdeti a pályázat nyertesét. A mű címének és szerzője nevének nyilvánosságra hozása egyben a díj odaítélését is jelenti, amely döntés végleges és nem visszavonható.

12. A díj nyertese az alapítók Együttműködési megállapodásában rögzített kisplasztikában és oklevélben, valamint a tárgyévben előre meghatározott pénzjuttatásban (2013-ban ez nettó 70.000 Ft) részesül, amelyet az Ünnepi Könyvhét székesfehérvári megnyitóján, ünnepélyes keretek között vehet át.

13. A díjban részesített költő a díjazást követő két éven át újabb Vajda János-díjban nem részesülhet, ám a pályázatokon való „versenyen kívüli” megjelenése és a szavazásban való részvétele elvárt.

14. A díj átadására a díjat alapítók Székesfehérvár Megyei Jogú Város mindenkori polgármesterét kérik fel azzal, hogy esetleges akadályoztatása esetén ő jelölje ki a díjat a nevében átadó személyt.

15. A díj átvételének előfeltétele, hogy a díjazott költő, díjat nyert költeményének eredeti kéziratát papír-alapon, valamint a költeményt elektronikus formában, az odaítélést követő egy hónapon belül az alapítókhoz eljuttassa.

16. Jelen szabályzatban nem rögzített kérdésekben az alapítók képviselői közösen döntenek. Szükség esetén, döntésüknek megfelelően módosíthatják a szabályzatot is.

17. E Módosított ADOMÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT a mai napon életbe lép. Ezzel egyidejűleg a 2013. március 4-én létrejött Adományozási Szabályzat a Vajda János-díj odaítélésére és átadására című dokumentum érvényét veszti.

 

Székesfehérvár, 2016. április 1.

 

Bobory Zoltán                                                

a Vörösmarty Társaság elnöke                          

                                                                          

Iszkádi Erika

a Gárdonyi Géza Művelődési Ház

és Könyvtár Egyesület elnöke